De Grijff - Leadgeneratiediensten

Home / Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen

1.1  De Grijff, gevestigd te Bermweg 444 2907LD Capelle aan den IJssel, KvK-nummer 85399353, wordt in deze Algemene voorwaarden dienstverlener genoemd.

1.2  Opdrachtgever: de rechtspersoon, die de opdracht verstrekt aan De Grijff. De Grijff werkt voor opdrachtgevers in alle branches.

1.3  Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht aan De Grijff tot dienstverlening ten behoeve van de opdrachtgever. De inhoud van de offerte geldt als de inhoud van de opdracht. Hierin worden prijzen, looptijden en voorwaarden verder toegelicht. 

1.4  Dienstverlening: de dienstverlening betreft het adviseren in marketing & sales processen. 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten, aanbiedingen, offertes, transacties en overeenkomsten met De Grijff. De Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Grijff, waarbij bij de uitvoering derden worden betrokken.

2.2  Indien er afspraken worden gemaakt die afwijken van deze algemene voorwaarden, dan worden deze schriftelijk vastgelegd in de offerte. Eventuele afwijkingen op de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Betaling

3.1.  Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan en op rekening van de De Grijff te staan, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of indien op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

3.2.  Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan is de opdrachtgever van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is in verzuim. Vanaf dat moment is de dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.3.  Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

3.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door de dienstverlener, dan wordt de betaling onmiddellijk opeisbaar en dient de opdrachtgever de opdracht afgesproken prijs te voldoen.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

4.1 Voor een opdracht wordt een offerte gemaakt die door de opdrachtgever schriftelijk moet worden bevestigd. De offerte bevat een omschrijving van de dienstverlening, looptijd en kosten per eenheid.

4.2 De offerte geeft de kosten weer exclusief btw. 

4.3  Offertes van De Grijff zijn 30 dagen geldig, tenzij De Grijff een andere termijn noemt in de offerte. De aanbiedingen van derden zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.4  Aan de offertes van De Grijff kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. De Grijff is niet gehouden om de dienstverlening aan te bieden voor de prijzen uit verlopen offertes. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5 Prijzen

5.1.  De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. De prijzen zijn exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5.2.  Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient De Grijff opdrachtgever tijdig te weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

5.3.  Alle eventuele kosten in verband met een late betaling onder meer voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus kan De Grijff in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

5.4.  De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5.5.  Een samengestelde prijsopgave verplicht De Grijff niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig tarief.

5.6.  Als Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (volledig) nakomt of in gebreke blijft, mag hij de ter beschikking gestelde resultaten niet gebruiken en komt het recht om gebruik te maken van de LinkedIn-tool, de binnen de dienstverlening van De Grijff vallende functionaliteiten en licenties, de advisering, de (coachings)technieken, de ingezette materialen, bestanden en ideeën te vervallen. De Grijff hoeft bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen niet vooraf een 

Artikel 6 Prijsindexering

De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen, onkosten en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden jaarlijks per 1 januari aan te passen. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 7 Informatieverstrekking door opdrachtgever

7.1.  Opdrachtgever stelt alle informatie, waarvan opdrachtgever weet of zou moeten weten dat deze voor de uitvoering van de opdracht relevant is ter beschikking aan De Grijff. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens, die De Grijff verzoekt en/of nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover die uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeien. Indien de ter beschikking gestelde informatie en gegevens niet juist of volledig zijn, komt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.2.  Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in artikel 7.1 gestelde. Alle geleverde informatie ten behoeve van het onderhoud en de financiële transacties met betrekking tot de gekoppelde dienstverlening worden onder de door partijen gesloten overeenkomst automatisch eigendom van De Grijff. De Grijff zal in alle zorgvuldigheid te goeder trouw met deze informatie omgaan en naar redelijkheid alleen (deels) gebruiken en/of ter beschikking stellen wanneer hier een directe noodzaak toe is, waaronder maar niet uitsluitend besparingen, aanmaningen, offertes en juridische zaken.

7.3.  Stelt opdrachtgever, niet tijdig of niet compleet de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaarheid en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8. Inspanningsverplichting

8.1  Het doel van de dienstverlening van De Grijff is de ondernemingen en/of medewerkers vooruit te helpen in LinkedIn marketing door middel van de ondersteuning in het leggen van contacten en het genereren van leads. Dit is ondersteuning in de ruimste betekenis van het woord, dit is naar de aard van de dienstverlening niet altijd (direct) meetbaar. Mede aangezien De Grijff afhankelijk is van de functionaliteiten van LinkedIn en het updaten daarvan door LinkedIn als platform is er sprake van een inspanningsverplichting.

8.2 De Grijff zal de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk behartigen en op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

8.3  De Grijff zal indien er derden worden ingeschakeld voor de opdracht de belangen van de opdrachtgever bij derden, die onder haar regie werken zo goed mogelijk behartigen. Voor doorgegeven producten en diensten van derden gelden de algemene voorwaarden van de leverancier voor opdrachtgever. Aangezien De Grijff samenwerkt met LinkedIn zullen de voorwaarden van LinkedIn van toepassing zijn op de dienstverlening, bij strijdigheid tussen deze voorwaarden zijn de voorwaarden van De Grijff van toepassing op alle contacten tussen De Grijff en de opdrachtgever.

8.4  Opdrachtgever zal op zijn beurt alles doen wat redelijkerwijs nodig is voor een goed resultaat. Opdrachtgever en De Grijff zullen beiden redelijkerwijze alle inspanningen verrichten, tenzij er redelijkerwijs sprake is van overmacht.

Artikel 9 Intrekking opdracht

9.1. De diensten worden in een overeenkomst voor de duur van een maand of in een overeenkomst voor onbepaalde tijd geleverd. Het staat de opdrachtgever vrij om de opdracht aan De Grijff bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd op elk gewenst moment te beëindigen, dit moet minimaal 5 werkdagen voor factuurdatum schriftelijk worden medegedeeld.

9.3. Indien opdrachtgever niet tijdig intrekt met een voorafgaande schriftelijke bevestiging, blijft de betaling van het gehele bedrag verschuldigd. Indien het bedrag niet tijdig voldaan wordt, dan wordt dit verhoogd met de kosten waaronder maar niet uitsluitend incassokosten, kosten en administratiekosten.

 

Artikel 10 Uitvoering van de overeenkomst

10.1.  De dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

10.2.  Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Grijff voert de opdrachten en projecten uit behoudens het recht van substitutie. Dit is het recht om zich te laten vervangen door een derde expert, waaronder maar niet uitsluitend in het geval van overmacht. Indien De Grijff gebruikmaakt van het recht tot substitutie zal De Grijff tijdig aan opdrachtgever aangeven om welke reden en door wie er vervangen zal worden. De Grijff neemt naar redelijkheid alle maatregelen en verricht alle inspanningen om de substitutie zo kort mogelijk te laten duren. De Grijff zal na de substitutie de opdracht of het project zelf uitvoeren.

10.3.  De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en eventueel betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

10.4.  Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat de dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht. De opdracht kan naar redelijkheid niet worden uitgevoerd zonder toegang tot LinkedIn. Omstandigheden waaronder maar niet uitsluitend; niet-werkende inloggegevens, het opnieuw aanvragen van inloggegevens, gewijzigde wachtwoorden, wijzigingen in LinkedIn functionaliteiten, het niet aanvaarden van de voorwaarden van toepassing op de LinkedIn functionaliteiten en het ontbreken van profiel onderdelen kunnen niet aan De Grijff worden tegengeworpen en komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 11 Contractduur opdracht

11.1.  De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor de in de offerte genoemde looptijd, na verloop van deze termijn wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd per maand verlengd.

11.2.  Indien partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeenkomen, dan betreft dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever De Grijff schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 12 Wijziging van de overeenkomst

12.1.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te willen passen, partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig.

12.2.  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De opdrachtgever kan indien een wijziging gewenst is naar redelijkheid geen levering eisen op de oorspronkelijke leveringsdatum zoals deze was overeengekomen zonder het verzoek tot wijziging. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

12.3.  Indien partijen een vast honorarium overeenkomen geeft De Grijff aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 13 Overmacht

13.1.  In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede maar niet uitsluitend gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid en werkonderbrekingen.

13.2.  Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan De Grijff niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Grijff is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1  De Grijff garandeert dat de geleverde dienstverlening door of vanwege hem zorgvuldig is samengesteld en dat De Grijff hierover kan beschikken.

14.2  Opdrachtgever vrijwaart De Grijff voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de opdracht worden gebruikt. Indien de Opdrachtgever aan De Grijff informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen.

14.3  Opdrachtgever vrijwaart De Grijff of door De Grijff bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden als gevolg van het toepassen of gebruiken van het resultaat van de opdracht.

14.4  De Grijff zal eventuele geconstateerde fouten zo snel mogelijk melden, echter De Grijff kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (de gevolgen van) fouten of gebreken in materiaal of instructie beschikbaar gesteld door opdrachtgever of derden. De Grijff is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.5  Onder directe schade valt slechts:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
  •  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de vastgestelde gebrekkige prestatie van De Grijff;
  •  redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.6.  De aansprakelijkheid van De Grijff voor schade is beperkt tot een bedrag tot redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht tot het bedrag van het honorarium. Indien de schade naar redelijkheid te herstellen is door De Grijff dan zal De Grijff in de gelegenheid worden gesteld om de schade te herstellen voordat de opdrachtgever overgaat tot het claimen van de schadevergoeding. Opdrachtgever neemt naar redelijkheid alle mogelijke maatregelen en redelijkerwijs noodzakelijke verzekeringen om schade te voorkomen en te beperken.

14.7.  Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

14.8.  Na het voltooien van de opdracht hebben zowel Opdrachtgever als De Grijff geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens behoudens de plichten op grond van de geldende privacy wet- en regelgeving en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Informatie over de opslag en de verwerking van deze gegevens kunnen worden geraadpleegd in het Privacy Statement van De Grijff.

Artikel 15 Verrekening

15.1.  Opdrachtgever heeft geen zelfstandig recht noch een bevoegdheid om een schuld of prestatie aan De Grijff te verrekenen.

15.2.  Indien opdrachtgever een vordering wenst te verrekenen met een schuld of prestatie aan De Grijff, dan dient opdrachtgever een schriftelijk verzoek daartoe bij De Grijff in te dienen. De Grijff zal dan over dit verzoek een besluit nemen en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 16 Opschorting

16.1  Wanneer Opdrachtgever de overeenkomst opzegt, zal hij honorarium, gemaakte kosten inclusief kilometervergoeding en kosten van derden van de tot dan verrichtte werkzaamheden vergoeden. Daarnaast heeft De Grijff recht op vergoeding voor derving van inkomsten.

16.2  Als De Grijff de overeenkomst opzegt vanwege een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever het honorarium, gemaakte kosten en kosten van derden met betrekking tot de tot dan verrichtte werkzaamheden betalen.

16.3  Opdrachtgever en De Grijff kunnen de overeenkomst onmiddellijk ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

16.4  De Grijff is bevoegd de overeenkomst (te doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van die aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of redelijkerwijze niet langer mag worden verwacht. Ontbinding is eveneens mogelijk indien de omstandigheden van die aard zijn dat er niet mag worden verwacht dat de overeenkomst niet ongewijzigd in stand kan blijven.

16.5  Een overeenkomst tussen De Grijff en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door voltooiing van de dienstverlening dan wel het gekozen traject. Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde advisering, software, materialen of ideeën te gebruiken en vervallen alle rechten op alle dienstverlening.

Artikel 17 Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 tweede lid: Burgerlijk Wetboek. Verval van de vordering: elk recht op schadevergoeding door de dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek blijft op dit artikel van toepassing.

Artikel 18 Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door dienstverlener geleverde diensten. Op dit artikel zijn alle uitsluitingen van aansprakelijkheid uit artikel 14 en het behoud van intellectuele eigendomsrechten door De Grijff uit artikel 21 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19 Klachtrecht

19.1.  Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichtte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan de dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden dat dienstverlener gehouden kan worden om volledig andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

19.2.  Partijen zullen de inspanningen verrichten om in goed overleg tot een oplossing van de klacht te komen, voordat zij overgaan tot juridische procedures.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

20.1.  De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van De Grijff totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan de dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

20.2.  Indien de overeengekomen vooruitbetaling bedragen niet of niet op tijd wordt voldaan, heeft De Grijff het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. In dat geval is er sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen, De Grijff is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

20.3.  Indien zaken nog niet zijn geleverd en de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft de dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 21 Intellectueel eigendom

21.1  De Grijff zal binnen het project alle tot haar beschikking staande technieken, administratieve software en ideeën gebruiken om tot een zo goed mogelijk passende dienstverlening en/of advies voor Opdrachtgever te komen.

21.2  Uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zijn en blijven eigendom van De Grijff.

21.3  De gedurende het project door De Grijff ingezette materialen en elektronische bestanden zijn en blijven eigendom van De Grijff.

21.4  Opdrachtgever krijgt enkel exclusief voor de duur van de uitvoering van de opdracht toestemming en toegang tot het gebruik van de coaching, de ingezette materialen, bestanden en ideeën binnen de overeengekomen of voorgenomen uitvoering van de dienstverlening. De middelen en materialen, waaronder eveneens de licenties voor administratieve software, zijn niet vrij overdraagbaar aan derden, in het bijzonder geldt dit voor de opbouw en samenstelling van het pakket.

21.5  Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten, waaronder maar niet uitsluitend auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht: tekeningen- en modellenrecht op de ontwerpen die partijen zelf hebben gecreëerd, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes en dergelijke. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

21.6.  Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

21.7.  De Grijff behoudt zich het recht voor om de resultaten van de overeengekomen diensten te gebruiken voor commerciële doeleinden. Onder de resultaten wordt verstaan onder meer maar niet uitsluitend de selectiecriteria voor gewenste doelgroepen en andere relevante informatie. Onder commerciële doeleinden wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan marketing, publicatie op de website van De Grijff en de De Grijff LinkedIn pagina. Indien de opdrachtgever niet instemt met het gebruik van de resultaten van de overeenkomsten en/of gebruik voor commerciële

doeleinden dan dient de opdrachtgever dit voorafgaand en tijdig schriftelijk aan te geven. Indien opdrachtgever op geen enkele wijze bezwaar maakt tegen het gebruik op grond van dit artikel dan wordt de toestemming geacht te zijn gegeven.

Artikel 22 Niet-overname personeel

22.1  Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect werken.

22.2  Het verbod uit artikel 22.1 geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt als enige uitzondering dat partijen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. De afspraken gelden enkel indien deze vooraf schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 23 Geschillenbeslechting

23.1.  Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden.

23.2.  Indien een of meer bepalingen uit deze Algemene voorwaarden door de rechter buiten toepassing worden gelaten, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. De buiten toepassing gelaten bepaling zal zo veel mogelijk in het licht en de bedoeling van deze Algemene voorwaarden worden ingevuld.

23.3.  De Grijff zal ervoor zorgen dat de meest recente versie van de Algemene voorwaarden gepubliceerd wordt op de website.

23.4.  De meest recente versie van de Algemene voorwaarden zal van toepassing zijn op alle huidige en nieuwe overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, bevestigingen en alle andere documenten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

23.5.  De Grijff behoudt zich het recht om jaarlijks op een door De Grijff gekozen tijdstip de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Grijff zal bij wijziging zorg dragen voor de publicatie van de Algemene voorwaarden op de website.

Top Lead Generation Services - De Grijff

Email  LinkedIn  Call Us

Get in touch with us

We are always available on working days and the coffee is ready to be served.

Contact information

Phone: +31 10 307 18 65

Email: info@degrijff.com

Copyright © 2024 DE GRIJFF B.V. All rights reserved.